Rocznik Teologiczny

Każdy artykuł przesłany do publikacji w czasopiśmie Rocznik Teologiczny powinien zawierać następujące informacje:

 1. Nazwisko i imię autora/autorów oraz krótka nota o autorze/autorach (afiliacja, stopnie i tytuły naukowe, dane teleadresowe) wraz z numerem ORCID.
 2. Tytuł artykułu w języku publikacji i języku angielskim.
 3. Słowa kluczowe (6-10 słów oddzielonych przecinkami) w języku publikacji i języku angielskim.
 4. Streszczenie artykułu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) w języku publikacji i języku angielskim.
 5. Bibliografia załącznikowa (zob. poniżej).
 6. W przypadku autorstwa dwóch lub większej liczby osób należy określić procentowy udział w publikacji każdej z nich.
 7. Wraz z artykułem prosimy o przesłanie uzupełnionej i podpisanej umowy autorskiej (PL: Umowa z autorem, EN: Publishing Agreement).

SZABLON ARTYKUŁU (DOC)
SZABLON ARTYKUŁU (DOCX)

Przysłanie przez Autora artykułu do Redakcji Rocznika Teologicznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie całego tekstu bądź abstraktu również w formie elektronicznej na licencji CC BY-ND 4.0, tj. Creative Commons: Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe, na stronie czasopisma i platformach elektronicznych upowszechniających dorobek naukowy (open access). Szczegóły dotyczące licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl

Redakcja przyjmuje wyłącznie prace oryginalne i nieprzeznaczone do druku w innych czasopismach, pracach zbiorowych, monografiach itp.

Roczniku Teologicznym poza rozprawami naukowymi publikowane są również opracowania materiałów źródłowych, recenzje, bibliografie tematyczne, sprawozdania z konferencji działalności naukowej oraz życia ChAT.

Czekamy na Państwa artykuły pod adresem e-mailowym Redakcji:
rocznikteologiczny@chat.edu.pl

Wskazówki edytorskie:

 • Tekst przygotowany w wersji elektronicznej przy pomocy edytora tekstu zgodnego ze standardem Microsoft Word 97 lub wyższym (w formacie *.doc lub pokrewnym). Do wersji elektronicznej przesłanej pocztą elektroniczną należy dołączyć opracowanie zapisane w pdf-ie (z osadzonymi czcionkami). W przypadku wykorzystania przez autora nietypowej czcionki (np. greckiej, hebrajskiej, etc.) prosimy o jej przesłanie wraz z tekstem.
 • Sugerowany format tekstu: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, bez specjalnego formatowania i opcji umożliwiających dzielenie (przenoszenie słów).
 • Bibliografia załącznikowa (w układzie alfabetycznym) i przypisy w formacie Chicago: autor-data Chicago: autor-data. W przypisach bibliograficznych i bibliografii używać można jedynie zapisu alfabetem łacińskim. Zasady transliteracji dla najczęściej używanych alfabetów:
  • transliteracja cyrylicy, języka rosyjskiego i pokrewnych: zasady-transliteracji-cyrylica,
  • transliteracja języka greckiego nowożytnego: zasady-transliteracji-greka,
  • transliteracja języka greckiego biblijnego: zasady-transliteracji-biblijna-greka,
  • transliteracja języka hebrajskiego: zasady-transliteracji-hebrajski.
 • Cytaty zapisujemy w dwojaki sposób: fragmenty tekstu nie dłuższe niż 4 wersy opatrywane są cudzysłowem i zapisywane prostą czcionką (bez kursywy); dłuższe cytaty należy wyodrębnić z tekstu głównego i zapisać od nowego akapitu, z wcięciem tabulatorowym; opuszczenia w cytacie oznaczane są za pomocą: (…), a cudzysłów w cudzysłowie w następujący sposób: „«pisanie»”.
 • Tytuły i abstrakty w języku angielskim nie mogą zawierać słów zapisanych alfabetem innym niż łaciński. Należy podać transliteracje tytułów w języku rosyjskim oraz stosować zapis alfabetem łacińskim (transliterację) pojedynczych słów, jeśli pojawiają się w tytułach artykułów.
 • Słowa obcojęzycznemotto zapisywane są kursywą.
 • Używane w tekście transkrypcje lub transliteracje obcych znaków pisarskich powinny być opisane ze wskazaniem na konkretny wykorzystywany system zamiany znaków. Z wyjątkiem tytułów nierosyjskich, tytułów i streszczeń w języku angielskim, bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych redakcja zaleca jednak podawanie wszystkich tekstów w oryginalnej pisowni.
 • Skróty należy dokładnie opisać przy pierwszym ich użyciu (prosimy kierować się obowiązującymi konwencjami). Skróty ksiąg biblijnych stosuje się zgodnie z Biblią Tysiąclecia.
 • Wszystkie tabele, ryciny i zdjęcia (o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) oraz aneksy powinny mieć swój tytuł (nagłówek) i wskazywać na podstawę źródłową (np. archiwalia, wyniki badań ankietowych, nazwa kolekcji lub zbioru, np. w przypadku ikonografii). Zaleca się umieszczanie ich na końcu artykułu, wykorzystując oddzielną numerację, w tekście podając zaś tylko odnośnik.

Jeżeli w publikacji miałyby się znaleźć materiały opatrzone zastrzeżeniem w myśl prawa autorskiego (np. ilustracje, ryciny, schematy lub tabele), autor zobowiązany jest przedstawić zgodę właściciela danych praw autorskich na publikację takich materiałów.

Tekst przesłany do Redakcji jest traktowany jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw autorskich. Jeżeli Autor utworu publikował go przed nadesłaniem do Rocznika Teologicznego, musi opatrzyć swój tekst adnotacją o miejscu i czasie takiej publikacji (podając dokładne dane bibliograficzne).

Za publikowane teksty nie przysługują honoraria autorskie ze względu na niekomercyjny charakter czasopisma. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucania artykułów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych.

Czekamy na Państwa artykuły pod adresem e-mailowym Redakcji:
rocznikteologiczny@chat.edu.pl

wróć do góry