Rocznik Teologiczny

 

ROZPRAWY/DISSERTATIONS
Iwona Slawik, Jakub Slawik, Homoseksualizm problemem Kościoła?/Homosexuality – the Problem of the Church? 9
Dominik Nowak, Ktizeologiczny wymiar uzdrowienia w szabat kobiety owładniętej duchem niemocy (Łk 13, 10-17)/Ktizeological Dimension of Healing of the Crippled Woman on a Sabbath (Luke13,10-17) 71
Jerzy Ostapczuk, Stan zachowania cerkiewnosłowiańskich rękopiśmiennych Ewangelii/The State of Preservation of the Old Church Slavonic Manuscript Gospels 89
Wsiewołod Konach, Zagadnienie zbawienia człowieka na podstawie perykopy Łk 13,22-30/The Problem of the Salvation of Man based on the Pericope from the Gospel according to St Luke 13, 22-30 115
ks. Marian Bendza, Reforma monastycyzmu wschodniego (bizantyjskiego) w Kościele unickim/The Reform of the Eastern (Byzantine) Monasticism in the Uniate Church 141
Tadeusz J. Zieliński, Trzy systemy prawnej ochrony wolności religii o zasięgu międzynarodowym/Three Systems of Legal Protection of Freedom of Religion in the International Aspect 163
ks. Stanisław Głaz, Rodzina – miejsce realizacji świętości człowieka/Family – the Place of the Realization of the Sanctity of Man 179
Krzysztof Leśniewski, Trójca Święta w teologicznej refleksji Jürgena Moltmanna/The Holy Trinity in Jurgen Moltmann‟s Theological Reflection 195
ks. Jarosław Kadylak, Asceza i jej wpływ na kształtowanie duchowości prawosławnej/Ascetism and its Influence on Shaping the Orthodox Church Spirituality 209
Borys Przedpełski, Kontrowersje wokół jansenizmu/Controversies over Jansenism 233
Galia Simeonova-Konach, Z dziejów bułgarskiego ruchu kościelnego w XIX wieku. Narracje i fakty (Autokefalia. Unici. Konstantynopolitańskie konteksty polityczne)/Of the History of the Bulgarian Church Movement in the 19th Century. Narrations and Facts (Autocephalia, the Uniates, Constantinople Political Contexts) 257
Anna Kryszczuk, Refleksja nad cierpieniem w „Księdze Hioba” oraz „Rymach duchowych” Sebastiana Grabowieckiego/The Reflection on Suffering in „The Book of Job” and
„Spiritual Rhymes”by Sebastian Grabowiecki
279
Mirosław Białous, Opatrzność Boża w teologii Kościoła prawosławnego/Divine Providence in the Orthodox Church Theology 293
RECENZJE/REVIEWS
Maciej Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278. (Tadeusz J. Zieliński)/The Limits of Freedom of Religion. The Questions of Freedom of Conscience and Religion and the State – Religion Relations in the United States, series: Monographs of the Foundation for Polish Science, Wrocław 2008, pp.278 (Tadeusz J. Zieliński) 317
Aleksander Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Biblos, Tarnów 2010, ss. 269 (Kalina Wojciechowska)/The God of Women.The Linguistic, Theological Study, Biblos, Tarnów 2010, pp.269 (Kalina Wojciechowska) 323
KRONIKA/CHRONICLE
Inauguracja roku akademickiego 2010-2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej/The Inauguration of the Academic Year 2010-2011 in the Christian
Theological Academy
333

 

wróć do góry