Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

In Memoriam. Ks. prof. dr hab. Marian Bendza 425
Artykuły/Articles
Jakub Slawik, Obcy w tekstach narracyjnych Biblii Hebrajskiej/The Foreigner in Hebrew Bible Narratives 427
Doroteusz Sawicki, Zarys dziejów Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego i Apostolskiego/An Outline of the History of the Georgian Apostolic Autocephalous Orthodox Church 461
Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak), Święty Duch – piękno, nadzieja/The Holy Spirit – beauty and hope 491
Borys Przedpełski, Eschatologia w pismach biskupa Franciszka Hodura/Eschatology in the Works of Bishop Franciszek Hodur 515
Artur Aleksiejuk, Zapłodnienie pozaustrojowe w dyskursie teologiczno-bioetycznym Kościołów chrześcijańskich w Słowacji/In vitro fertilization in the theological and bioethical discource of the Christian Churches in Slovakia 567
Dariusz Kazimierowicz, Donacja i transplantacja narządów z prawosławnego punktu widzenia/Organ Donation and Transplantation from the Orthodox Point of View 603
Tadeusz J. Zieliński, Seminaria duchowne, seminaria i szkoły teologiczne nierzymskokatolickie w prawie polskim/Non-Roman Catholic Priestly Seminaries, Theological Seminaries and Schools in Polish Law 627
Materiały/Materials
Bogusław Milerski, Wyobrażona wspólnota, czyli o znaczeniu dobra wspólnego i szczególnej misji Akademii/Imagined community, that is about the importance of the common good and the special mission of the Academy 655
Kronika/Chronicle
Wykopaliska w Jerozolimie/Excavations in Jerusalem (Andrzej Kluczyński) 661
40-lecia partnerstwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wydziału Teologii Ewangelickiej Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn/40th anniversary of the partnership of the Christian Theological Academy and the Faculty of the Evangelical Theology of the University of Bonn (Jerzy Sojka) 665
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 oraz oddanie do użytku i poświęcenie nowego gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie /Inauguration of the academic year 2018/2019 and opening and blessing of the new building of the Christian Theological Academy in Warsaw (Jerzy Betlejko)  669
Konferencja „Ks. bp Juliusz Bursche w 100-lecie niepodległej Rzeczpospolitej”/The conference “Bishop Juliusz Bursche on the 100th anniversary of the independent Poland” (Jerzy Sojka) 675
Uhonorowanie prof. Michała Pietrzaka Medalem za Zasługi dla ChAT/Honoring prof. Michał Pietrzak with the Medal for Merits for the Christian Theological Academy (Tadeusz J. Zieliński)  677
Recenzenci „Rocznika Teologicznego” w roku 2018/List of reviewers of “Theological Yearbook” in 2018 682
wróć do góry