Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Artykuły
Klaus Koenen, War die Frau von En-Dor (1Sam 28) eine Hexe?/Has the Woman of En-Dor (1Sam 28) Been a Witch? 477
Jakub Slawik, Wczesny i późny biblijny język hebrajski: o możliwościach chronologicznego wyjaśniania różnic językowych w Biblii Hebrajskiej/Early and Late Biblical Hebrew: About Chronological Interpretation of Linguistic Differences in the Hebrew Bible 497
Artur Aleksiejuk, Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak),
Świętego Klemensa z Aleksandrii pogląd na apokatastazę/Saint Clement of Alexandria’s Understanding of Apocatastasis
523
Wilhelm Schwendemann, Reformation – Annäherung an das Wesen – tliche. Überlegungen zu den Grundfesten christlichen Glaubens/Reformation – Approaches to the Essential. Reflections about the Fundaments of Christian Faith 545
Reformacja – w poszukiwaniu tego, co istotne. Rozważania na temat fundamentów chrześcijańskiej wiary (tłumaczenie/translation into Polish) 564
Michael Meyer-Blanck, Schule als Ort von Seelsorge?/Pastoral Care at School? 583
Włodzimierz Wołosiuk, Aleksander Archangielski – kompozytor, dyrygent, człowiek/Alexander Arkhangelsky – composer, conductor, human 601
Wiktor Wysoczański, Z badań nad polskim nurtem starokatolicyzmu/Research on the Polish branch of the Old-Catholic Church 637
Recenzje
Barton, John. 2014. Ethics in Ancient Israel. Oxford: Oxford University
Press. 336 stron/pages (Jakub Slawik)
657
The Orders of St. John and their ties with polish territories. 2014.
Scientifi c Editors Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski.
Warsaw: Aex Redia Publishing House of the Royal Castle
in Warsaw – Museum. 362 strony/pages (bp Andrzej F. Dziuba)
683
Academie Historique de l’Ordre de Malte. Premiers textes normatifs
des Hospitaliers. 2013. Paris. 150 stron/pages (bp Andrzej F. Dziuba)
691
Kronika
1) Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie/The Inauguration of the Academic Year 2016-2017 in the Christian Academy of Theology in Warsaw (Jerzy Ostapczuk)
697
2) Kazanie z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017/The Sermon on the Occasion of the Inauguration of the Academic Year 2016-2017 (abp Jakub (Kostiuczuk)) 699
3) Przemówienie Rektora ChAT wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017/Inaugural Speech of the Rector delivered during the Inauguration of the Academic Year 2016-2017 (Bogusław Milerski) 703
4) Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Świątobliwości Janowi X/The Ceremony of Awarding the Diploma of the Honorary Doctorate to His Holiness John X (Jerzy Ostapczuk) 709
5) Medale za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wręczone w 2016 roku/Orders of merit for the Christian Academy of Theology in Warsaw awarded in 2016 (Jakub Slawik) 719
6) Wykopaliska w Jerozolimie (marzec-kwiecień 2016)/Excavations in Jerusalem (March – April 2016) (Jakub Slawik) 721
wróć do góry