Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Artykuły/Articles
Od redakcji  643
Manfred Oeming, Die Bedeutung des Alten Testamentes für den Reformator Martin Luther/The Importance of the Old Testament for the Reformer Martin Luther  647
Jakub Slawik, Hermeneutyka biblijna Marcina Lutra: sens dosłowny a interpretacja chrystologiczna na przykładzie Iz 52,13-53,12/Reformation Hermeneutics: Between Literal Meaning and Christological Interpretation Based on Isaiah 52:13-53:12  687
Andrzej P. Kluczyński, Reformacja a zaistnienie, kryzys i perspektywy teologii Starego Testamentu/Reformation and the Rise, Crisis and Perspectives of the Old Testament Theology  713
Jochen Flebbe, Tun oder Hören? Paulus und das Gesetz – und ein Blick auf Martin Luther/Action or hearing? Paul and Law with a glance at Martin Luther  727
Michael Meyer-Blanck, Vom Altar zum Herzen. Luthers Gottesdienstreform als Quelle moderner Subjektivität/Sanctuary and subjectivity. Martin Luthers understanding of mass and liturgy  761
Marcin Hintz, Hermeneutyczna funkcja ewangelickiej etyki teologicznej/Hermeneutical function of evangelical theological ethics  781
Jerzy Sojka, Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej/Lutheran hermeneutics today. Reading the hermeneutic heritage of the Reformation in the reflection of the Lutheran World Federation  803
Tadeusz Dola, Elementy hermeneutyki personalistycznej w relacji do teorii teologii Marcina Lutra/Elements of personalistic hermeneutics in relation to the theory of Martin Luther’s theology  821
Wsiewołod Konach, Sola scriptura a prawosławne pojmowanie Pisma Świętego i Tradycji Świętej/Sola scriptura and Orthodox Understanding of Holy Scripture and Holy Tradition  835
Jakub Kloc-Konkołowicz, Reformacja jako proces ‘uetycznienia’ świata. Heglowska hermeneutyka reformacji w „Wykładach z filozofii dziejów”/Reformation as the Process of the ‘Ethicization’ of the World. Hegel’s Hermeneutics of Reformation in Lectures on the Philosophy of History  847
 Tadeusz Bartoś, Reforma, reformizm, Reformacja – analiza filozoficzna/Reform, Reformism, Reformation: a philosophical analysis  865

Kronika/Chronicle

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Jerzy Sojka)/The Inauguration of the Academic Year 2017-2018 in the Christian Theological Academy in Warsaw (bp Andrzej F. Dziuba).  875
Nadanie tytułu doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. dr. hab. Michaelowi Meyerowi-Blanckowi (Jerzy Sojka)/Granting the academic title of honorary doctor of Christian Theological Academy in Warsaw to prof. Michael Meyer-Blanck (Jerzy Sojka).  881
Nadanie Medalu za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. dr. hab. Manfredowi Uglorzowi (Jerzy Sojka)/Granting the Medal for the merits to Christian Theological Academy in Warsaw to prof. Manfred Uglorz (Jerzy Sojka).  885
wróć do góry