Rocznik Teologiczny

 

ROZPRAWY/DISSERTATIONS
ks. Alfred Tschirschnitz, Funkcje ołtarza w świetle tekstów Starego Testamentu/The Functions of Altar in the Light of the Old Testament Texts 7
Jakub Slawik, O przemocy w Starym Testamencie. Problemy interpretacyjne i literackokrytyczne Rdz 34/Violence in the Old Testament. The Problems of Interpretation and Literary Criticism, Gen 34 31
Wsiewołod Konach, Jedność Ewangelii i Dziejów Apostolskich według świętego Łukasza/The Unity of the Gospel and Acts according to St Luke 69
Jerzy Ostapczuk, Starodruki cyrylickich lekcjonarzy w świetle cerkiewnosłowiańskiej tradycji/The Old Prints of Cyrillic Lectionaries in the Light of Church Slavonic Tradition 87
ks. Andrzej Kuźma, Prymat w Kościele w korespondencji papieża św. Grzegorza Wielkiego z patriarchami wschodnimi/The Primacy in the Church in the Correspondence of Pope St Gregory the Great with Eastern Patriarchs 107
ks. Doroteusz Sawicki, Narodowościowa przynależność prawosławnej społeczności warszawskiej Pragi przełomu XIX i XX w./The National Status of the Orthodox Church Community in Warsaw Praga at the turn of the 19th and 20th centuries 123
bp Marcin Hintz, Zbawienie świata – zbawienie człowieka. Chrześcijańskie przesłanie nadziei jako świadectwo/The Salvation of World – the Salvation of Man.The Christian Message of Hope as the Testimony 137
Tadeusz J. Zieliński, Obowiązki strony państwowej i wyznaniowej w procesie realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji w parlamencie/The Duties of the State and Church Sides in the Process
of Realizing Art.25 Par.5 of the Constitution in the Parliament
161
Zbigniew Kaźmierczak, Jan Paweł II o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia. Aspekt teologiczny/John Paul II about the Redemptive Sense of Human Suffering. The Theological Aspect 177
ks. Jarosław Kadylak, Miłość ludzka i łaska Boża w procesie chrześcijańskiego doskonalenia/Human’s Love and God’s Grace in the Process of the Christian Improvement 199
Włodzimierz Wołosiuk, Drogi ku adaptacji cerkiewnego śpiewu kijowskiego na ziemiach ruskich/The Ways towards the Adaptation of the Kiev Singing on the Ruthenian Lands 219
Izabela Kochan, Działalność pomocowa organizowana w ramach PAKP/Aid Activity organized by the Polish Autocephalous Orthodox Church 243
RECENZJE/REVIEWS
Agnieszka Hess, Państwo a Kościół. Doświadczenia austriackie – uregulowania konkordatowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, ss. 133. (Tadeusz J. Zieliński)/State and Church. Austrian Experience – Concordat Regulations, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, pp.133. (Tadeusz J. Zieliński) 261
Alister E. McGrath, Christian Theology. An Introduction, Fifth Edithion, Willey-Blackwell, 2011, ss. 499+XXVIII (bp Marcin Hintz) 265
KRONIKA/CHRONICLE
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w ChAT/The Inauguration of the Academic Year 2011/2012 in the Christian Theological Academy 273

 

 

wróć do góry