Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Wprowadzenie/Introduction (Zygfryd Glaeser) 745
Artykuły/Articles  
abp Alfons Nossol, Zygfryd Glaeser, „Dekret Unitatis redintegratio” jako magna charta ekumenizmu/“The Unitatis Redintegratio decree” as the Magna Carta of Ecumenism 749
kard. Kurt Koch, Ut unum sint – die Enzyklika zur Vertiefung des ökumenischen Einsatzes der der römisch-katholischen Kirche/“Ut unum sint” – an Encyclical that Deepens the Ecumenical Involvement of the Catholic Church 763
Janusz Królikowski, Sakramentalność Kościoła jako pra-problem ekumeniczny/Sacramentality of the Church as the Original Problem of Ecumenism 793
abp Jerzy (Pańkowski), Ekumenizm w dokumentach Ogólnoprawosławnego Soboru na Krecie w 55 rocznicę „Dekretu o Ekumenizmie Unitatis redintegratio”/Ecumenism in the Documents of the Pan-Orthodox Council of Crete on the 55th Anniversary of the “Decree on Ecumenism Unitatis Redintegratio” 815
bp Serafin (Włodzimierz Leonidowicz Amielczenkow), Dekret Unitatis redintegratio z perspektywy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego po 55 latach od jego ogłoszenia/Decree Unitatis redintegratio: a view from the Russian Orthodox Church 55 years after its announcement 841
Tadeusz Kałużny, Rzymskokatolickie i prawosławne rozumienie ekumenizmu. Analiza porównawcza dokumentów „Unitatis redintegratio” (1964) i „Relacje Kościoła prawosławnego z pozostałym światem chrześcijańskim” (2016)/The Roman Catholic versus the Orthodox Understanding of Ecumenism A Comparative Analysis of “Unitatis redintegratio” (1964) and “Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World” (2016) 863
bp Marcin Hintz, Perspektywy dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego po obchodach jubileuszu 500-lecia Reformacji w Polsce/Perspective for Lutheran-Roman Catholic Dialogue after the 500th Anniversary of the Reformation in Poland 889
Wojciech Świątkiewicz, Ekumena wartości: między ekumenizmem konfesyjnym a ekumenizmem globalnym. Refleksje wokół „Dekretu o Ekumenizmie” (1964) oraz „Dokumentu o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” (2019)/Community of values: between Confessional Ecumenism and Global Ecumenism. Reflections around the “Decree on Ecumenism” (1964) and the “Document on human Brotherhood for world peace and coexistence” (2019) 917
Józef Budniak, Egzemplaryczny przykład recepcji dekretu soborowego o ekumenizmie Unitatis redintegratio na Śląsku Cieszyńskim/Distinctive Example of the Reception of the Conciliar “Decree on Ecumenism Unitatis redintegratio” in Cieszyn Silesia 941
Artur Matuszek, Recepcja „Dekretu o Ekumenizmie” w Czechach/Reception of the “Decree on Ecumenism” in the Czech Republic 965
Sergij Bortnyk, Ukrainische Kirchen und der Ruf zur christlichen Einheit/Ukrainian Churches and the Call to Christian Unity 981
Ondrej Štefaňak, Potrzeba ekumenizmu w opinii młodzieży słowackiej/The Need for Ecumenism in the Opinion of Slovakian Youth 999
Zygfryd Glaeser, Ekumeniczna formacja wyzwaniem i zadaniem Kościołów/Ecumenical Formation as a Challenge and a Task for Churches 1013
Wojciech Hanc, Formacja ekumeniczna i jej znaczenie dla całokształtu zjednoczeniowych zmagań/Ecumenical Formation and its Significance for the Entirety of Unifying Efforts 1033
Krystian Muszalik, Istotne założenia ekumenicznej formacji w świetle dokumentu Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan „Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej”/Significant Assumptions of the Ecumenical Formation in the Light of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity document “The Ecumenical Dimension of Pastoral Formation” 1061
Jan Kajfosz, Obraz muzułmańskiego uchodźcy w komunikacji potocznej a kwestia bliźniego/The Image of Muslim Refugee in the Colloquial Communication and the Question of Neighbour 1077

 

wróć do góry