Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Od Redakcji/Editorial 171
Artykuły/Articles
Michael Meyer-Blanck, Protestantismus und Bildung 177
Wojciech Kriegseisen, Reformacja a geneza demokracji szlacheckiej w Polsce/Reformation and the Genesis of Nobility Democracy in Poland 189
Urszula Anna Augustyniak, Tradycja Reformacji w polskim piśmiennictwie politycznym z 2 połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku/The Tradition of the Reformation in Polish Political Writing from the Second Half of the 16thand the First Half of the 17thCentury 221
Janusz Małłek, Polnische Reformation in Masuren/Polish Reformation in Masuria(german version) 259
Janusz Małłek, Polska reformacja na Mazurach/Polish Reformation in Masuria (polish version) 281
Tadeusz Stegner, Na styku wyznań, narodów, kultur. Ewangelicy i katolicy na ziemiach polskich w XIX wieku i na początku XX wieku/At the Meeting Point of Confessions, Nations, and Cultures. Evangelicals and Catholics in the Polish Lands in the 19th Century and the Beginning of the 20th Century 303
Piotr Jaskóła, Dziedzictwo Jana Kalwina/Legacy of John Calvin 329
Jarosław Płuciennik, Różne modele protestu i wizja kultury w Reformacji/Various Models of Protest and Vision of Culture in the Reformation 347
Zenon Gajdzica, Nowe w pedagogice, a może „dobrze” zapomniane stare – o dwóch koncepcjach edukacji w opracowaniach ewangelickich nauczycieli Jana Kubisza i Jana Bystronia/The New in Pedagogy or the “Well” Forgotten Old – on Two Concepts of Education in the Works of Evangelical Teachers Jan Kubisz and Jan Bystroń 365
Materiały/Materials
Ewa Chojecka, Od leśnych kościołów do postmodernizmu (protestanckie miejsca pamięci górnośląskiego pogranicza)/From Forest Churches to Postmodernism (Protestant Memorial Sites of the Upper Silesian Borderland) 379
Manfred Uglorz, Ks. Marcin Luter − człowiek, który umarł dla świata, a ożył dla ewangelii/Rev. Martin Luther – the Man who Died to the World and Came to Life for the Gospel 393
Recenzje/Reviews

Sojka, Jerzy, 2016. Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze Zgody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Ss. 390 (Tadeusz J. Zieliński)/Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze Zgody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT. Pp. 390 (Tadeusz J. Zieliński)

407
wróć do góry