Rocznik Teologiczny

Spis treści/Table of Contents

Od Redakcji/Editorial 325
Ulryk Zwingli w 500. rocznicę rozpoczęcia działalności w Zurychu/Ulrich Zwingli on the 500th anniversary of beginning
Wprowadzenie/Introduction (Rafał Marcin Leszczyński) 327
Artykuły/Articles  
Rajmund Pietkiewicz, Ulrich Zwingli jako biblista/Ulrich Zwingli as a Biblical Scholar 331
Piotr Jaskóła, Chrzest w teologii Ulryka Zwingliego/Baptism in Ulrich Zwingli’s Theology 417
Jerzy Sojka, Luter i Zwingli – konkurencyjne reformacyjne interpretacje Wieczerzy Pańskiej/Luther and Zwingli – Competitive Reformative Interpretations of the Lord’s Supper 436
Rafał Marcin Leszczyński, Ulryk Zwingli a filozofia/Ulrich Zwingli and Philosophy 463
Marcin Hintz, Myśl etyczna Ulryka Zwingliego/Ethical Thought of Ulrich Zwingli 491
Andrzej Polaszek, Maria Polaszek, Luter, Zwingli, Kalwin. Trzy spojrzenia na Słowo i muzykę w Kościele w kontekście kultury muzycznej XVI w./ Luther, Zwingli, Calvin. Three Viewpoints on the Word and Music in Church in the Context of 16th Century Musical Culture 507
Materiały/Materials  
Stanisław Obirek, Kulturowe i religijne uwarunkowania polemiki Piotra Skargi (1536–1612) z myślą Ulricha Zwingliego (1484–1531)/Cultural and Religious Context of Piotr Skarga’s Polemics (1536–1612) Against the Thinking of Ulrich Zwingli (1484–1531) 529
   
Artykuły/Articles  
Александр Игоревич Грищенко (Alexander I. Grishchenko), Язык «Забелинской подборки» – неизвестного памятника восточнославянского христианского гебраизма на землях Речи Посполитой/The Language of Zabelin’s Set, the Unknown Monument of the East Slavonic Christian Hebraism in the Polish-Lithuanian Commonwealth Area 547
Сергей Шумило (Sergey Shumylo), Странничество Паисия Величковского по Украине и Молдо-Валахии в 1740-е годы/The Wanderings of Paisius Velychkovsky in Ukraine and Moldova-Wallachia in the 1740s 591
Надежда Морозова (Nadežda Morozova), «Родословие иноческого пострижения» Стефана Фролова и «Алфавит духовный» Василия Золотова/“Genealogy of Tonsuring in a Monk” by Stefan Frolov and “Spiritual Alphabet” by Vasily Zolotov 613
Ирина Сашко (Irina Saško), Богословское осмысление красоты в лекциях об искусстве Митрополита Антония Сурожского (Блума)/Theological Reflection on Beauty Metropolitan Anthony of Sourozh’s (Bloom) Art Lectures 647
Mateusz Jelinek, Prawo Boże potępia, pomaga czy nie istnieje? Znaczenie Prawa dla Lutra, Zwingliego i Tillicha/Does God’s Law Condemn, Help or Not Exist? The Meaning of the Law for Luther, Zwingli and Tillich 663
Renata Ernst-Milerska, Idea kształcenia dialogicznego w kontekście memorandów Kościoła Ewangelickiego w Niemczech/The Idea of Dialogical Education in the Context of Memoranda of the Evangelical Church in Germany 685
Materiały/Materials  
Paolo Ricca, Kościół według Lutra/Church According to Luther 699
Paolo Ricca, Jak oddać Marii jej prawdziwe miejsce w inteligencji wiary i modlitwie Kościoła. Postulaty protestanta/How to Give Mary Her True Place in the Intelligence of Faith and Prayer of the Church. Protestant Postulates 713
Paolo Ricca, 17 lutego dzisiaj – jakiej wolności poszukiwać/Today, on February 17th – what freedom should we seek 725
Paolo Ricca, Będziesz miłował przybysza jak siebie samego (Kpł 19,34)/You Shall Love the Alien as Yourself (Lev 19,34) 729

 

wróć do góry