Rocznik Teologiczny

 

ROZPRAWY/DISSERTATIONS
Jakub Slawik, Misja prorocka na podstawie Am 3,3-8/The Prophetic Mission based on Amos 3,3-8 5
Kalina Wojciechowska, Typologiczna i metaforyczna symbolika czterech homoidów z czterema obliczami z Księgi Ezechiela 1,5-15.19-25 i czterech zoomorfów z Apokalipsy 4,6-8/Typological and Metaphorical Symbolism of Four Hominoids with Four Faces from the Book of Ezekiel 1,5-15. 19-25 and Four Zoomorphs from the Apocalypse 4,6-8 21
ks. Bogusław Milerski, Etos pracy jako postać świadomości protestanckiej/Work Ethics as a Form of Protestant Consciousness 45
Tadeusz J. Zieliński, Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii/The Position of Religion in the Constitutional Order of Great Britain 59
Karl-Christoph Epting, Wkład protestantyzmu w budowanie Europy dzisiaj/The Contribution of Protestantism to the Process of Building Europe Today 75
Włodzimierz Wołosiuk, Recytacja tekstów cerkiewno-słowiańskich w aspekcie historycznym i praktycznej interpretacji/The Recitation of the Old Church Slavonic Texts in the Aspect of Historical and Practical Interpretation 85
ks. Jarosław Kadylak, Wielość w jedności. Elementy eklezjologii św. Ireneusza z Lyonu/Multitude in Unity. The Elements of Ecclesiology of St. Irenaeus of Lyons 115
Izabela Kochan, Rola aktywności religijnej w adaptacji do starości/The Role of Religious Activity at the Adaptation to the Old Age 133
Marcin Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej/Contemporary Relations between State and Church in the Republic of Greece 145
SYMPOZJUM/SYMPOSIUM
Konferencja z okazji 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej/The Conference on the Occasion of John Calvin’s 500th Birthday Anniversary in the Christian Theological Academy 177
Alan P.F. Sell, Wyzwania Kalwina wobec Kościoła w XXI wieku/The Challenges of John Calvin towards the Church in the 21st Century 181
Jérôme Cottin, Ponowne odkrywanie Jana Kalwina we Francji w 2009 roku/The Re-Discovery of John Calvin in France in 2009 209
ks. Paweł Andrzej Gajewski, Eklezjologia Jana Kalwina w podstawowych dokumentach doktrynalnych waldensów z lat 1560-1662/The Ecclesiology of John Calvin in the Basic Doctrinal Documents of Waldenses in 1560-1662 219
Martin Friedrich, Kalwin a jedność Kościoła. Ekumeniczne znaczenie Reformowanej Reformacji/Calvin and the Unity of Church.The Ecumenical Significance of the Reformed Reformation 233
ks. Rajmund Porada, Związek usprawiedliwienia i uświęcenia w myśli Jana Kalwina – perspektywa katolicka/The Relationship between Justification and Sanctification in John Calvin’s Thought – the Catholic Perspective 247
Rafał Marcin Leszczyński, Cycerońskie wątki w „Nauce religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina/Ciceronian Themes in John Calvin’s „Institutes of the Christian Religion” 263
Wojciech Kriegseisen, Ewangelicy reformowani jako czynnik w procesie modernizacji w Rzeczypospolitej szlacheckiej w drugiej połowie XVI w. i w Warszawie epoki stanisławowskiej/The Reformed Protestants as a Factor in the Process of Modernization of Poland in the Second Half of the 16th Century and in Warsaw of King Stanisław August Poniatowski’s Epoch 291
Krzysztof Dorosz, Przyjdź królestwo twoje. Refleksje na temat wiary i kultury/Thy Kingdom Come. Reflections on Faith and Culture 309
KRONIKA/CHRONICLE
Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa księdzu prof. dr. hab. Wacławowi Hryniewiczowi/The Ceremony of Awarding the Diploma of the Honorary Doctorate to Rev. Prof. dr hab. Wacław Hryniewicz 323
Inauguracja roku akademickiego 2009-2010 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej/The Inauguration of the Academic Year 2009-2010 in the Christian Theological Academy 345
wróć do góry