Rocznik Teologiczny

 

ROZPRAWY/DISSERTATIONS
Jakub Slawik, O rolach kobiet w Stary Testamencie (Biblii Hebrajskiej)/On Social Roles of Women in the Hebrew Bible 10
Jerzy Ostapczuk, Perykopy liturgiczne okresu po święcie Pięćdziesiątnicy w dwu serbskich apostołach-ewangeliarzach krótkich (Sv-17 i KM-512)/Liturgical Pericopes of the Period after the Pentecost in Two Serbian Apostle – Gospels Abbreviated Lectionaries (Sv-17 and KM-512) 34
Iwona Baraniec, Winsome Munro – życie i działalność naukowa. Kobiety w roli uczniów Chrystusa na kartach Nowego Testamentu/Winsome Munro – Life and Academic Activity. Women in the Role of the Christ’s Disciples on Pages of the New Testament 72
Łukasz P. Skurczyński, Między Jezusem historii a Chrystusem wiary: Johna Shelby’ego Sponga demitologizacja fundamentalistycznych tez chrystologicznych/Between the Jesus of History and the Christ of Faith’: John Shelby Spong’s Demythologization of Christological Theses of Protestant Fundamentalism 86
Jarosław Charkiewicz, Miejsce świętych w liturgii Kościoła prawosławnego/The Place of the Saints in the Divine Liturgy of the Orthodox Church 116
Sergiusz Temczin, Jan Damasceński jako prawdopodobny autor starobułgarskiej służby ku czci konstantynopolitańskiego patriarchy Germana I/John of Damascus as a Tentative Author of the Old Bulgarian Liturgical Service for Patriarch Germanus I of Costantinople 156
Maryna Czystiakowa, Kult Paraskiewy Tyrnowskiej w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim: żywoty obszerne w języku ruskim/The Cult of Paraskieva of Tarnovo in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania: Large Hagiographies inRuthenian Language 170
Włodzimierz Wołosiuk, Kijowska kultura muzyczna XVII/XVIII wieku i jej wpływ na formowanie się śpiewu cerkiewnego w Rosji/Kiev Musical Culture of the 17th and 18th centuries
and its Influence on the Formation of the Orthodox Singing in Russia
188
Olga Cyrek, Hezychastyczna koncepcja przebóstwienia (theosis) w ujęciu Grzegorza Palamasa (1296-1359) i jej wpływ na paletę barwną ruskich ikon XIV i XV wieku/Hesychasm and the Concept of Deification (Theosis) Developed by Gregory Palamas (1296 – 1359) and its Impact on Russian Icons, a Colourful Palette of the Fourteenth and Fifteenth Centuries 200
WSPOMNIENIA I RELACJE/MEMORIES AND REPORTS
ks. Edward Czajko, Zielonoświątkowcy w Nowogródzkiem w latach 1919-1945  232
RECENZJE/REVIEWS
Heinz-Josef FABRY, Ulrich DAHMEN (Hrsg.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 1 (aleph – chet) [Gebundene Ausgabe] (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2011). Pp. xxiv + 1096 [556]. (ks. Mirosław Jasiński)/  248
Andrzej P. Kluczyński, Książę Pokoju (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu, wydawnictwo ChAT, Warszawa 2012, ss. 475 (Jakub Slawik)/The Prince of Peace (Isa 9,5). The Picture of Israeli Monarchy in the Prophetic Books of the Old Testament, edited by ChAT, Warszawa 2012, pp. 475 (Jakub Slawik)  252
Teologia Starego Testamentu (Bibliotheca Biblica), red. M. Rosik, t. I-IV, TUM, Wrocław 2011 – Tom I: Teologia Pięcioksięgu; Tom II: Księgi historyczne; Tom III: Księgi mądrościowe; Tom IV: Księgi prorockie (Jakub Slawik)/Theology of the Old Testament (Bibliotheca Biblica ), edited by M.Rosik, vol. I – IV, TUM Wrocław 2011 – Volume I: Theology of the Pentateuch; Volume II: Historical Books; Volume III: Wisdom ooks; Volume IV: Prophetic Books (Jakub Slawik)  260
Sławomir Cebula, Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe, Zakład Wydawniczy „Nomos”, (Tadeusz J. Zieliński Kraków 2012, ss. 216. (Tadeusz J. Zieliński)/Religious Rights and Freedom of Religion in Contemporary Poland. Legislation and Social and Cultural Realities, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2012, ss. 216. (Tadeusz J. Zieliński)  286
Piotr Kroczek, The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Unum Publishing House, Kraków 2011, ss. 344. (Tadeusz J. Zieliński)/The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Unum Publishing House, Kraków 2011, ss. 344. (Tadeusz J. Zieliński)  292
KRONIKA/CHRONICLE
Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ChAT/The Inauguration of the Academic Year 2012- 2013 in the Christian Theological Academy  300
Konferencja naukowa Eklezjologia konfesyjna wobec współczesnych wyzwań ekumenicznych, Warszawa, 27 listopada 2012 (Jerzy Sojka)/Academic Conference – Confessional Ecclesiology with regard to Contemporary Ecumenical Challenges, Warszawa, November 27, 2012 (Jerzy Sojka)  316
wróć do góry