Rocznik Teologiczny

 

ROZPRAWY/DISSERTATIONS
Jakub Slawik, Historia powstania tekstu/ów Biblii Hebrajskiej – szkic/History of Hebrew Bible Text(s) – an overview 5
Andrzej Kluczyński, Rozmowa Abrahama z Bogiem o Sodomie i Gomorze (Rdz 18,16-33) jako afirmacja Bożej sprawiedliwości/The Abraham’s Discourse with God upon Sodom and Gomorrah (Gen 18,16-33) as an affirmation of God’s righteousness 17
Jerzy Ostapczuk, Nieznany dotychczas grecki rękopiśmienny fragment Ewangelii Łukasza (Gr 29(49)) z Narodowego Centrum Rękopisów w Tbilisi/Unknown Greek manuscript fragment of the Gospel of Luke (Gr 29(49)) from the National Center of Manuscripts in Tbilisi 31
Sojka Jerzy, Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia w „Wyznaniu augsburskim” (1530)/Argumentation from Holy Scripture and tradition of the first millenium’s Church in Confessio Augustana (1530) 47
Aleksander Naumow, Aniołowie w cerkiewnosłowiańskiej hymnografii/Angels in Church Slavonic Hymnography 67
Czystiakowa Maryna (Marina W. Čistaikova), Беседа Козьмы Пресвитера в Измарагде: новые данные/, Treaty of Kozma Presbyter in Izmaragd – new information 91
ks. Andrzej Baczyński, Misterium „wejścia do Kościoła” i przygotowanie do sakramentów w tradycji prawosławnej/The mystery of the access to the Church and preparing for sacraments in the Orthodox tradition 101
Jarosław Charkiewicz, Powrót unitów diecezji litewskiej i białoruskiej do prawosławia na Soborze połockim 1839 roku/Return of the unites of the Diocese of Lithuanian and Belarusian to Orthodox Church at the Council of 1839 in Polock 119
Ewa Małgorzata Mrowiec, Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w Cieszynie (1881-1905)/Evangelical Society of Popular Education in Cieszyn (1881-1905) 139
Borys Przedpełski, Etatyzm na przykładzie austriackiego józefinizmu w epoce Oświecenia/Statism as exemplified by Austrian Josephinism during the Age of Enlightenment 161
Artur Aleksiejuk, Źródła i kierunki współczesnej żydowskiej refleksji bioetycznej/Sources and directions of a contemporary Jewish bioethics reflection 185
Janusz Kucharczyk, Nowy ateizm/New Atheism 219
Olgierd Krzysztof Benedyktowicz, Aspekty pedagogiczne w amerykańskim poradnictwie pastoralnym/The Context of the education in pastoral counselling in the U.S.A. 255
Elżbieta Bednarz, Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych/Christian education teachers in the face of modern teaching and educational challenges 273
RECENZJE/REVIEWS
Łukasz Niesołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 598 s./The Legacy of Goliath. Philistines and Hebrews in the Biblical Times, Monographs of the Foundation for Polish Science, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, pp.598 (Jakub Slawik) 289
Добрилове Євангеліє 1164 року, Відп.ред. В.В.Німчук, упор. Ю.В.Осінчук, Львів: Інститут українознаства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012 (Серії: Історія Мови, Пам’ятки української мови). 804 c./Добрилове Євангеліє 1164 року, Відп.ред. В.В.Німчук, упор. Ю.В.Осінчук, Львів: Інститут українознаства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012 (Серії: Історія Мови, Пам’ятки української мови). 804 с. (Jerzy Ostapczuk) 300
Tadeusz Zieliński, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2013, 387 s./Evangelical Protestantism: The Study of Religious Specificity, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2013, pp. 387 (Zbigniew Pasek) 207
KRONIKA/CHRONICLE
Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w ChAT/The Inauguration of the Academic Year 2013-2014 in the Christian Theological Academy (Jerzy Ostapczuk) 313
Kazanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014/The Sermon on the Occasion of the Inauguration of the Academic Year 2013/2014 (Rev. Andrzej Baczyński) 333
Uroczystość z okazji 70. rocznicy urodzin ks. abp. prof. dr hab. Jeremiasza Jana Anchimiuka/The Ceremony on the Occasion of the 70th Birthday Anniversary of Archbishop Prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk (Jerzy Ostapczuk) 337
wróć do góry