Rocznik Teologiczny

Artykuły/Articles

Jakub Slawik, O hermeneutycznych założeniach badań biblijnych/On the Hermeneutic Premises in Biblical Research371
Sławomir Zatwardnicki, Pismo Święte w warsztacie teologa. Geralda O’Collinsa przewodnik korzystania z tekstów natchnionych/ The Holy Scriptures Handled by a Theologian. Gerald O’Collins’ Guide on Making Use of Inspired Texts389
Tomasz Terefenko, Herod’s Birthday Banquet and its Significance for Jesus and his Disciples in the Gospel of Mark411
Wojciech Szczerba, Kontrowersje wokół Orygenesa. Casus Metodego z Olimpu/Controversies around Origen. Methodius of Olympus427
Rafał Prostak, Przypowieść o pszenicy w zmaganiach Kościoła z herezją w nauczaniu Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra i Jana Kalwina/ The Parable of Wheat in the Church’s Struggle Against Heresy in the Teachings of Augustine of Hippo, Thomas Aquinas, Martin Luther and John Calvin453
Andrzej Polaszek, Maria Polaszek, Kalwiński Psałterz Genewski (1562) jako źródło inspiracji luterańskiego kancjonału „Cithara Sanctorum” (1636) na tle procesów konfesjonalizacji protestantyzmu/Calvinistic Genevan Psalter (1562) as a Source of Inspiration for Lutheran Cantional “Cithara Sanctorum” in the context of the Protestant Confessionalization Process491
Илья Мельников (Iljâ Melnikov), «Святая старина»: иконы старообрядческих моленных Устюженского уезда Новгородской губернии/“Sacred Antiquity”: The Icons of Old Believers’ Houses of Prayer in Ustyuzhensky district of Novgorod Province511
Marcin Rzepka, Migrujące obrazy. Fotografia w praktyce misyjnej Ludviga O. Fossuma. (Lutheran Orient Mission)/Migrating pictures. Photography in the missionary practice of Ludvig O. Fossum. (Lutheran Orient Mission)557
Monika Wiśniewska, Warszawska administracja wyznaniowa 1950–1956. Wybrane zagadnienia/Warsaw’s Religious Administration 1950–1956. Selected Issues587
Borys Przedpełski, Geneza mariawityzmu i nieoficjalne relacje mariawicko-rzymskokatolickie w latach 1906-1939/The Genesis of Mariavitism and Unofficial Relations between the Mariavite and Roman Catholic Church in the Years 1906-1939613
Halina Guzowska, 110 lat prasy mariawickiej/110 years of Mariavite press687
Bartłomiej Słojewski, Sakralna twórczość muzyczna mariawitów a śpiewy cerkiewne/ Mariavite Sacral Music and Orthodox Chants725
wróć do góry