Rocznik Teologiczny
Redakcja Rocznika Teologicznego informuje Autorów, że w procesie wydawniczym stosowana jest zapora ghostwriting.

Ze względu na fakt, iż rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów, Czytelnicy pisma powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najważniejszych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji. Przykładami przeciwstawnymi procedurze jawności są ghostwritingguest authorship.

Jak rozumieć te terminy?

  1.  Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  2. guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji.

W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwritingguest authorship Redakcja Rocznika Teologicznego wprowadziła następujące procedury:

  1. Autorzy nadsyłanych do Redakcji publikacji powinni ujawniać wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji, z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, zestawień statystycznych itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Przy czym główną odpowiedzialność za poprawność i rzetelność informacji ponosi autor zgłaszający pracę do publikacji.
  2. Redakcja informuje Autorów, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  3. Redakcja zobowiązuje Autorów zgłaszanych do publikacji tekstów do przekazywania informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie tekstu naukowego (finnancial disclosure).
  4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
wróć do góry