Rocznik Teologiczny

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie Rocznik Teologiczny odwołuje się do zaleceń opracowanych przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprezentowanych w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. Autorzy przesyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na przyjęty przez Redakcję sposób recenzowania

Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej i tematycznej przez Redakcję, a następnie recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego i mają udokumentowany dorobek w dziedzinie, do której odwołuje się artykuł, oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo i w której pracuje autor tekstu.

Prace recenzowaneanonimowo, co oznacza, że autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (zastosowanie znajduje tu procedura zwana double-blind review).

Recenzja ma formę pisemną i zawiera wniosek recenzenta odnośnie dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu recenzji, czy artykuł może zostać opublikowany: bez zmian, z poprawkami lub po całkowitym przeredagowaniu artykułu i ponownej recenzji. Recenzent ma prawo zasugerować publikację artykułu w innym dziale czasopisma poza istniejącymi blokami tematycznymi lub w innym czasopiśmie.

Formularze recenzji Formularz recenzji, Scientific Review FormБланк научной рецензии.

Udostępniamy autorowi lub autorom zanonimizowaną treść recenzji i oczekujemy od nich ustosunkowania się do niej lub poprawienia artykułu.

Ostateczna decyzja o publikacji lub odrzuceniu artykułu należy do redaktora naczelnego i Redakcji Rocznika Teologicznego.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma raz w roku oraz w ostatnim zeszycie Rocznika Teologicznego.

wróć do góry