Rocznik Teologiczny

Rocznik Teologiczny jest czasopismem naukowym, które zostało założone w 1936 roku jako periodyk naukowy Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego (Józefa Piłsudskiego). Do wybuchu wojny ukazały się 4 tomy (1936-39), a po wojnie wydawanie Rocznika Teologicznego zostało wznowione w 1959 roku przez Chrześcijańską Akademię Teologicznej w Warszawie, następczynię Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego czasu Rocznik Teologiczny ukazuje się nieprzerwanie.

Rocznik jest teologicznym i ekumenicznym, recenzowanym czasopismem naukowym, publikującym teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Na łamach Rocznika Teologicznego prezentowane są artykuły i rozprawy, wyniki badań naukowych, wspomnienia i relacje, bibliografie tematyczne, recenzje z zakresu teologii oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych, takich jak historia, pedagogika religijna, filozofia, filologia, prawo wyznaniowe. W Roczniku Teologicznym ukazują się także relacje z wydarzeń związanych z działalnością Wydziału Teologicznego ChAT (dział Kronika), w tym inauguracji, uroczystości wręczenia doktoratów Honoris Causa, konferencji.

Jedną z cech wyróżniających Wydział Teologiczny ChAT i Rocznik Teologiczny jest współpraca z naukowcami z Europy zachodniej i środkowej, ale również zza wschodniej granicy Polski.

Redakcja Rocznika Teologicznego zaprasza do współpracy Autorów ze wszystkich środowisk naukowych i jednostek naukowych. Rocznik jest forum otwartym na głosy różnorodnych środowisk religijnych i kulturowych, czasopismem interdyscyplinarnym i ekumenicznym w szerokim znaczeniu tego słowa, miejscem wymiany myśli w dyskursie naukowym. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły i rozprawy spełniające wymogi opracowania naukowego z zakresu teologii i nauk pokrewnych, należących do obszaru szeroko rozumianej humanistyki. Każdy artykuł opatrzony jest tytułem, słowami kluczowymi i streszczeniem w języku publikacji i języku angielskim.

Dofinansowanie

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0441/2021/1 z dnia 22 listopada 2022 r. Okres realizacji projektu: 22 listopad 2022 r. – 21 października 2024 r. Wartość dofinansowania 80 000,00 PLN. Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma Rocznik Teologiczny w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma …

wróć do góry