Rocznik Teologiczny

Artykuły/Articles

Александр Владимирович Сизиков (Aleksandr Vladimirovič Sizikov), Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова в церковнославянских и русских переводах/The Wisdom of Ben Sira in Slavic and Russian translations773
Надежда Морозова (Nadežda Morozova), К истории экземпляра «Апостола» печати Мамоничей из фондов Академической библиотеки Латвийского университета/To the history of the copy of “Apostolos” published in Mamonichy printing house from the collection of the Academic Library of the University of Latvia815
Юрий Данилец (Ûrij Danilec), Институциональные и юрисдикционные коллизии в жизни православной церкви на Подкарпатской Руси (осень 1924 г. – весна 1925 г.)/Institutional and Jurisdictional Collisions in the Orthodox Church’s Life in Subcarpathian Rus (Autumn 1924 – Spring 1925)841
Adam Magruk, Obrzęd przekazania ‘depozytu kapłana’ w liturgicznej tradycji Kościoła prawosławnego/The rite of the ‘priest’s deposit’ in the liturgical tradition of the Orthodox Church883
Светлана Шумило (Svetlana Shumilo), Виды и способы заимствования из гимнографии в произведениях стиля плетение словес/Types and methods of borrowing from hymnography in works of the style of weaving words895
Bartłomiej Słojewski, Motyw środowiska naturalnego w repertuarze pieśniowym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP/Environmental Theme in the Hymn Repertoire of the Old Catholic Mariavite Church in the Republic of Poland927
Katarzyna Miriam Kaczorowska, Tikkun Olam in the ecological perspective/ Tikkun olam w perspektywie ekologicznej961
Żaklina Skrenty, Zjawisko wykluczenia ekologicznego w świetle personalizmu chrześcijańskiego/The Phenomenon of Ecological Exclusion in the Light of Christian Personalism985
Elżbieta Bednarz, Zagadnienia proekologiczne w edukacji religijnej, z uwzględnieniem tradycji zielonoświątkowej/Pro-ecological concepts in religious education, considering the Pentecostal tradition1007
Mirosław A. Michalski, Edukacja proekologiczna w nauczaniu religii w Kościele Polskokatolickim/Pro-environmental education in the teaching of religion in the Polish Catholic Church1031
Izabela Kochan, Joanna Lewczuk, Anna Walczak,Satysfakcja z życia studentów w czasie edukacji zdalnej w Polsce a deklarowana wiara w Boga/Student life satisfaction during remote education in Poland and the declared faith in God1047
Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Religiosity among retired teachers/Religijność emerytowanych nauczycieli1069
wróć do góry