Rocznik Teologiczny

 

ROZPRAWY/DISSERTATIONS
Jakub Slawik, Ale nie współżył z nią, aż nie urodziła syna – Mt 1,25a w świetle starotestamentowych tradycji/But he had not had intercourse with her until she had borne a son – Math 1,25a Against a Background of Old Testament Traditions 7
Grzegorz Olek, Fides quaerens veritatem historicam. Klucz do interpretacji teologii Martina Hengela (1926-2009)/Fides quaerens veritatem historicam. The key to the interpretation of the theology of Martin Hengel (1926-2009) 17
Mateusz Wichary, Organiczna wizja natchnienia Biblii w teologii Abrahama Kuypera/Abraham Kuyper’s organic vision of inspiration as a doctrinal proposal for the contemporary evangelicalism – a summary 55
Ks. Doroteusz Sawicki, Problemy Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym/Problems of the Orthodox Church in Poland in the Interwar Period 75
СЕРГЕЙ Ю. ТЕМЧИН (Sergiej Temczin), Дионисий Хиландарец (Габровец) как автор службы св. Прохору Пшинскому/Dionysius of Hilandar (born in Gabrovo) as the author of the liturgical service for St Prohor of Pčinja 107
Ks. Andrzej Baczyński, Kościół jako eucharystia/Church as Eucharist 117
Ks. Bogumił Jarmulak, Eklezjologia Jürgena Moltmanna/Ecclesiology of Jürgen Moltmann 137
Ewa Sikora, Ordynacja kobiet w nowych wspólnotach pentekostalnych w Polsce/Women’s Ordination in New Pentecostal Communities in Poland 157
Zbigniew Karczewski, Ograniczone odkupienie i skuteczne powołanie.Tezy kalwinizmu dortrechckiego w literaturze współczesnego ewangelikalizmu polskiego 169
Ewa Jóźwiak, Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne wewnątrz polskiego ewangelicyzmu – perspektywa reformowana (do 1945 roku)/Separate or together? Ecumenical attempts inside Polish Protestantism – Reformed perspective (until 1945) 183
Daria Wojtkiewicz, Działanie teleologiczne w interakcjach uczniów i nauczycieli/The teleological action in students and teachers’ interaction 205
Anna Olek, Koncepcja pracy w szkole niedzielnej – analiza wykładów ks. Karola Kotuli wygłoszonych na szkoleniu nauczycieli szkoły niedzielnej w Ustroniu w 1928 roku/The concept of the work at Sunday School, analysis of the lectures of Rev. Karol Kotula given in 1928 in Ustroń during the workshops for Sunday-school teachers 223
KRONIKA/CHRONICLE
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w ChAT/The Inauguration of the Academic Year 2014-2015 in the Christian Academy of Theology in Warsaw (Jerzy Ostapczuk) 251
Kazanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014/The Sermon on the Occasion of the Inauguration of the Academic Year 2014-2015 (abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk)) 253
Przemówienie Rektora ChAT/Inaugural speech of the Rector (Ks. Bogusław Milerski) 257
Bogdan Borusewicz, Państwo demokratyczne a wolność sumienia/Democratic state and freedom of conscience 263
Uroczystości 60. rocznicy utworzenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/Celebrations of the 60th anniversary of establishing the Christian Academy of Theology in Warsaw (Jerzy Ostapczuk) 269
Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Ustanowienie – kształt – osoby uhonorowane/Order of merit for the Christian Academy of Theology in Warsaw, Establishment – Shape – Honorees (Tadeusz J. Zieliński) 271
Sympozjum naukowe: Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 26 marca 2014/Academic Symposium – Matrimonial Law of Christian churches in Poland in the context of the denominational form of civil marriage, Christian Academy of Theology in Warsaw, March 26, 2014 (Jakub Cupriak) 275
wróć do góry